ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ കർക്കിടകവാവ് ആഗസ്ത് 11 ശനിയാഴ്ച്ച ആചരിക്കും.. തീർത്ഥ ക്കരയിൽ രാവിലെ 4 മണിമുതൽ ബലിയിടീൽ ആരംഭിക്കും