കേരളകാശിചരിതം

2023-05-14T09:30:06-05:30

കേരളകാശിചരിതം - രചന : ശ്രീ ബാലേന്ദു   ആർഷസംസ്കാരമുടലെടുത്തന്നു തൊ- ട്ടീശ്വരസ്ഥാനമാം വാരണാസീപുരം. അപ്പുരം ദർശിച്ചു ദേഹം വെടിഞ്ഞവർ നിഷ്പാപസൗഭാഗ്യമാർജ്ജിപ്പു സന്തതം. ഇപ്രകാരം ബോധ്യമെപ്പേർക്കുമാകയാൽ എപ്രകാരത്തിലെന്നാകിലും കാശിയിൽ ജാഹ്നവീതീർത്ഥത്തിലൊന്നു മുഴുകുവാൻ മാനസം തന്നിൽക്കൊതിക്കുന്നു സജ്ജനം. രാമായണത്തിൽ വിധിച്ചുള്ള മാതിരി രാമേശ്വരപുണ്യ തീർത്ഥം നിറച്ചതാം താമ്രകമണ്ഡുലമേന്തി മോദാന്വിതം ആമ്‌നായവേദികൾ രണ്ടു വയോധികർ കാൽനടയായി പുറപ്പെട്ടു ദൂരെയാം കാശിക്കു, സായുജ്യമോഹമുദിക്കയാൽ. ഗാഢമാം സൗഹൃദമാർന്നവരെങ്കിലും രൂഢമാം വിശ്വാസമൊട്ടു വ്യത്യസ്തമായ്‌ പാലിക്കുമാ രണ്ടു പേരിലൊരാൾ തന്ത്ര- പാതയിൽ പൂജയിലേറെയുറച്ചയാൾ. മറ്റെയാൾ സാത്ത്വികൻ [...]

കേരളകാശിചരിതം2023-05-14T09:30:06-05:30

ഐതിഹ്യം – കേരളകാശിയിലെ തീർത്ഥക്കര

2023-05-14T08:58:55-05:30

പരദുഃഖപരിഹാരശ്രമത്തോളം ശ്രേഷ്ഠമായ ഈശ്വരാരാധന ഇല്ലതന്നെ. ഇതു വ്യക്തമാക്കിത്തരുന്ന ഒരു ഐതിഹ്യം നമുക്കിവിടെ പരിചയപ്പെടാം. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മൂവാറ്റുപുഴയ്ക്കടുത്ത് ആനിക്കാടുള്ള തിരുവുംപ്ലാവിൽ മഹാദേവക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐതിഹ്യമാണിത്. കാശീ യാത്രയ്ക്കു പുറപ്പെട്ട രണ്ടു പേർ. മോക്ഷം തേടിയാണവരുടെ യാത്ര. കാടുകളും മേടുകളും പുഴകളും താണ്ടിയാണവരുടെ സഞ്ചാരം.. കാശീവിശ്വനാഥദർശനാനന്ദമാണ് ലക്ഷ്യമെന്നതിനാൽ യാത്രാക്ഷീണമൊന്നും ഇവരെ തെല്ലും അലട്ടിയില്ല. എത്രയും വേഗം കാശീവിശ്വനാഥസന്നിധിയിലെത്തുക എന്ന ചിന്തമാത്രമേയുള്ളൂ മനസ്സിൽ. അപ്പോഴാണ് അവരാക്കാഴ്ചകണ്ടത് .മൃതപ്രായയായ ഒരുപശു വഴിയിൽ കിടക്കുന്നു. ശരീരമാസകലം വ്രണങ്ങൾ. അതിൽ ഈച്ചയുംപുഴുക്കളും. ശരീരം അനക്കാൻ [...]

ഐതിഹ്യം – കേരളകാശിയിലെ തീർത്ഥക്കര2023-05-14T08:58:55-05:30

തീർത്ഥോത്സവം 1198 Report

2023-01-10T19:15:21-05:30

തീർത്ഥോത്സവം Live Stream ചെയ്ത വീഡിയോകൾ മുഴുവൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന Playlist -ൽ ലഭ്യമാണ്. https://youtube.com/playlist?list=PLqLVgQPkfOVaSWDyv3g-rNaarImC3wUZD തിരുവുംപ്ലാവിൽ മഹാദേവക്ഷേത്രവുമായും സനാതന സ്കൂൾ ഓഫ് ലൈഫുമായും ബന്ധപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകൾ തുടർന്നും ലഭിക്കുവാൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന Whatsapp community group -ൽ അംഗമാകുമല്ലോ. https://chat.whatsapp.com/EAOXwj42GUTHPs2Q1HBYbn താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന Website, whatsapp number എന്നിവ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. വാട്ട്സ്ആപ്പ് 9207732152 Website: keralakashi.org Sanathanaschool.com Concluding Report തീർത്ഥോത്സവം 1198 ആനന്ദാനുഭവമായി മാറിയ തീർത്ഥോത്സവത്തിനു ഭക്തിനിർഭരമായ സമാപനം മൂവാറ്റുപുഴ കേരളകാശി തിരുവുംപ്ലാവിൽ [...]

തീർത്ഥോത്സവം 1198 Report2023-01-10T19:15:21-05:30

തീർത്ഥോത്സവം : ശ്രീമദ്ഭാഗവതജ്ഞാനസത്രവും അക്കിത്തഭാഗവതപാരായണവും സമൂഹലക്ഷാർച്ചനയും

2023-01-10T19:16:51-05:30

തീർത്ഥോത്സവം Live Stream ചെയ്ത വീഡിയോകൾ മുഴുവൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന Playlist -ൽ ലഭ്യമാണ്. https://youtube.com/playlist?list=PLqLVgQPkfOVaSWDyv3g-rNaarImC3wUZD തിരുവുംപ്ലാവിൽ മഹാദേവക്ഷേത്രവുമായും സനാതന സ്കൂൾ ഓഫ് ലൈഫുമായും ബന്ധപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകൾ തുടർന്നും ലഭിക്കുവാൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന Whatsapp community group -ൽ അംഗമാകുമല്ലോ. https://chat.whatsapp.com/EAOXwj42GUTHPs2Q1HBYbn താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന Website, whatsapp number എന്നിവ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. വാട്ട്സ്ആപ്പ് 9207732152 Website: keralakashi.org Sanathanaschool.com Concluding Report തീർത്ഥോത്സവം 1198 ആനന്ദാനുഭവമായി മാറിയ തീർത്ഥോത്സവത്തിനു ഭക്തിനിർഭരമായ സമാപനം മൂവാറ്റുപുഴ കേരളകാശി തിരുവുംപ്ലാവിൽ [...]

തീർത്ഥോത്സവം : ശ്രീമദ്ഭാഗവതജ്ഞാനസത്രവും അക്കിത്തഭാഗവതപാരായണവും സമൂഹലക്ഷാർച്ചനയും2023-01-10T19:16:51-05:30

തീർത്ഥോത്സവം@കേരളകാശി

2023-01-10T19:18:24-05:30

തീർത്ഥോത്സവം Live Stream ചെയ്ത വീഡിയോകൾ മുഴുവൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന Playlist -ൽ ലഭ്യമാണ്. https://youtube.com/playlist?list=PLqLVgQPkfOVaSWDyv3g-rNaarImC3wUZD തിരുവുംപ്ലാവിൽ മഹാദേവക്ഷേത്രവുമായും സനാതന സ്കൂൾ ഓഫ് ലൈഫുമായും ബന്ധപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകൾ തുടർന്നും ലഭിക്കുവാൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന Whatsapp community group -ൽ അംഗമാകുമല്ലോ. https://chat.whatsapp.com/EAOXwj42GUTHPs2Q1HBYbn താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന Website, whatsapp number എന്നിവ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. വാട്ട്സ്ആപ്പ് 9207732152 Website: keralakashi.org Sanathanaschool.com Concluding Report തീർത്ഥോത്സവം 1198 ആനന്ദാനുഭവമായി മാറിയ തീർത്ഥോത്സവത്തിനു ഭക്തിനിർഭരമായ സമാപനം മൂവാറ്റുപുഴ കേരളകാശി തിരുവുംപ്ലാവിൽ [...]

തീർത്ഥോത്സവം@കേരളകാശി2023-01-10T19:18:24-05:30

ശ്രീമദ് ഭാഗവത പാരായണവും  ലക്ഷാർച്ചനയും

2021-12-13T08:15:55-05:30

കേരള കാശി എന്നു പ്രസിദ്ധമായ ആനിക്കാട് തിരുവുംപ്ലാവിൽ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാളായ ധനുമാസത്തിലെ തിരുവാതിരയോടനുബന്ധിച്ച് എല്ലാ വർഷവും നടത്തിവരാറുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞം ഈ വർഷത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ചടങ്ങ് മാത്രമായി ഒരു മുറ ഭാഗവത (മൂലം) പാരായണത്തോടെ ആചരിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 2021 ഡിസംബർ 13 തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 6 മണിക്ക് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമജപത്തോടെ ഭാഗവത പാരായണം ആരംഭിക്കും. ശ്രീമദ് ഭാഗവത പാരായണത്തിന് ബ്രഹ്മശ്രീ. കുറിച്ചി ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണ ശർമ്മ ആചാര്യത്വം വഹിക്കും. 19 ന് ഞായറാഴ്ച [...]

ശ്രീമദ് ഭാഗവത പാരായണവും  ലക്ഷാർച്ചനയും2021-12-13T08:15:55-05:30

സർപ്പബലിയും അഷ്ടമി ദർശനവും

2021-11-25T08:15:19-05:30

ആനിക്കാട് തിരുവുംപ്ലാവിൽ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ വൃശ്ചിക മാസത്തിലെ ആയില്യത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിവരാറുള്ള സർപ്പബലി നാളെ പുതുക്കുളം വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിയുടെ മുഖ്യ കാർമികത്വത്തിൽ നടക്കും. വൈകുന്നേരം ദീപാരാധനയ്ക്കു ശേഷം ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കും. രാവിലെ എട്ടിന് സർപ്പക്കാവിൽ വിശേഷാൽ പൂജകളും നൂറുംപാലും വഴിപാടും ഉണ്ടാകും. വൃശ്ചികത്തിലെ അഷ്ടമിയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള അഷ്ടമി ദർശനം 27 ന് രാവിലെ 5.30 ന് നടക്കും. തുടർന്ന് വിശേഷാൽ പൂജകൾ, 9 ന് മഹാക്ഷീരധാര, നവകം, പഞ്ചഗവ്യം അഭിഷേകം, 10.30 ന് ഗൗരിശങ്കര പൂജ എന്നിവ ഉണ്ടാകും.

സർപ്പബലിയും അഷ്ടമി ദർശനവും2021-11-25T08:15:19-05:30

തുലാവാവ്

2021-11-01T21:22:39-05:30

തിരുവുംപ്ലാവിൽ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ തുലാവാവ് നവംബർ 4 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 5മണി മുതൽ തീർഥക്കരയിൽ ബലിയിടീൽ ആരംഭിക്കും

തുലാവാവ്2021-11-01T21:22:39-05:30

ആനന്ദലഹരീപാരായണവും ഭാരതീപൂജയും 

2021-10-24T09:23:14-05:30

മൂവാറ്റുപുഴ ആനിക്കാട് തിരുവുംപ്ലാവിൽ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ നവരാത്രിയോടനുബന്ധിച്ച് ആനന്ദലഹരീപാരായണവും ഭാരതീപൂജയും നടന്നു. സൗന്ദര്യലഹരീ ഉപാസനാ മണ്ഡലിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ രാവിലെ 9 നു നടന്ന  ആനന്ദലഹരീ പാരായണത്തിൽ  ആനന്ദലഹരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സൗന്ദര്യലഹരിയുടെ ആദ്യ 41 ശ്ലോകങ്ങളാണ്  പാരായണം ചെയ്തത് . ആനന്ദലഹരിയിൽ  ആദരണീയ ഉത്തമ കെ. നമ്പൂതിരി ജഗദംബികയുടെ മഹിമാഭാഷണം നടത്തി . തുടർന്ന് 10 മണിക്ക് സൗന്ദര്യലഹരി ഉപാസനാ മണ്ഡലിയുടെ നവരാത്രിക്കാല ദൃശ്യ-ശ്രവ്യ ലഹരിയുടെ ഭാഗമായി ഡോ. എടനാട് രാജൻ നമ്പ്യാർ അവതരിപ്പിച്ച  ചാക്യാർ കൂത്ത്.നടന്നു. 11:30  [...]

ആനന്ദലഹരീപാരായണവും ഭാരതീപൂജയും 2021-10-24T09:23:14-05:30
Go to Top