ത്രിദിന സംസ്കൃത-ആദ്ധ്യാത്മിക- വ്യക്തിത്വ വികസന ശില്പശാല സാരസ്വതം 2017 മെയ് 26, 27, 28 തീയതികളിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു ഉദ്ഘാടനം മെയ് 26 4:30 pm