സനാതന സ്കൂൾ ഓഫ് ലൈഫ് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നടത്തി വരുന്ന പ്രതിവാര ക്ലാസുകളിലേയ്ക്കുള്ള 2017-18 അദ്ധ്യയന വർഷത്തേയ്ക്കുള്ള പ്രവേശനവും മെയ് 26ന് നടക്കും. വിശദവിവരങ്ങൾക്കും രജിസ്ട്രേഷനും 9048105395 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.