2017 ജനുവരി 3  മുതൽ 10 വരെ യജ്ഞാചാര്യൻ ബ്രഹ്മശ്രീ മൂർക്കന്നൂർ ശ്രീഹരി നമ്പൂതിരി

(മുൻ ഗുരുവായൂർ മേൽശാന്തി)