വിനായക ചതുർത്ഥി…. ഗണപതിഹോമം വിശേഷാൽ വിഘ്നേശ്വര പൂജകൾ തിരുവുംപ്ലാവിൽ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം