മണ്ഡല മകര വിളക്ക്‌ ആഘോഷം
2016 നവംബർ 16 മുതൽ 2017 ജനുവരി 14 വരെ