തിരുവുംപ്ലാവിൽ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ തുലാവാവ് നവംബർ 4 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 5മണി മുതൽ തീർഥക്കരയിൽ ബലിയിടീൽ ആരംഭിക്കും