തിരുവാതിര ആഘോഷം & ലക്ഷാർച്ചന
2017 ജനുവരി 11 ബുധൻ : വിശേഷാൽ ദീപാരാധന , പഞ്ചവാദ്യം